Bảng giá dịch vụ kỹ thuật tại Bệnh viện PHCN Nghệ AN
Bảng giá dịch vụ kỹ thuật tại Bệnh viện PHCN Nghệ AN
Giá dịch vụ theo Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi quy định giá khám bệnh
Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh
Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện như sau:
Thông tư 08 - Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện
Thông tư 08 - Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện
HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC DINH DƯỠNG, TIẾT CHẾ TRONG BỆNH VIỆN Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các
Sự kiện nổi bật